lunes, 17 de octubre de 2016

PARTICIPACIÓ DEL PLA A LA COMPARAIXENÇA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (Iniciativa Legislativa Popular per la Regulació 14 oct. 2016)


EXTRACTE DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES CONSUMIDORES DE CÀNNABIS:


El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l'àmbit privat, ja sigui per motius lúdics o terapèutics és l'exercici del dret fonamental a la llibertat que es projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del dret a la salut i de les persones a escollir teràpies i tractaments que lliurement escullin.La societat civil catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en la defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciutadana.


D'ençà que l'any 1991 en que es fa fundar a Barcelona l'associació Ramón Santos de Estudios del Cannabis "ARSEC", reconeguda com la primera associació de consumidors de cànnabis que va a dur a terme un conreu col·lectiu, el nombre d'aquestes entitats ha proliferat. 

S'estima que a l'actualitat existeixen uns 400 clubs socials de cànnabis a Catalunya. La societat civil doncs, reclama un marc jurídic clar i un reconeixement legal.La societat civil ha dut a terme una important i valuosa tasca d'autoregulació, establint criteris i pautes i codis de bones pràctiques. 

Alhora la seva existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha construït un model, objecte d'estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell mundial sobre la necessitat d'un canvi en la orientació de les polítiques de drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús i el respecte dels drets fonamentals.

 ENLLAÇ DIRECTE A L'OBSERVATORI
Enllaços relacionats:


No hay comentarios:

Publicar un comentario